Szkoła ucząca się – ok | Zespół Szkoł
 • 62 742 13 61
Smiley face

Szkoła w Marszewie stale uczy się, jak być jeszcze lepszą

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, w którym 16 kwietnia 2010 r. odbył się panel koleżeński, to prawdziwa instytucja. Szkoła znana w regionie, kształcąca kolejne pokolenia młodych rolników i nie tylko rolników pokazała nam prawie całe swoje gospodarstwo. Prawie, bo z braku czasu nie udało się zobaczyć stawów hodowlanych i innych przyległości. Ale i tak było co oglądać.

Licznie przybyli goście (27 panelistów) nie szczędzili słów uznania. Reprezentowali następujące szkoły.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszu
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
 • Gimnazjum nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Krotoszynie
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim
 • Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu
 • Gimnazjum nr 2 w Głogowie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach

 

WIZYTA W SZKOLE

 

Zgodnie z planem wizytę rozpoczęliśmy o godz. 9.15 witani przez dyrekcję szkoły, panią dyrektor Grażynę Borkowską, wicedyrektor panią Iwonę Perę, wicedyrektora pana Zenona Owieśnego, rzeczniczkę SUS panią Grażynę Oleksy oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Pani Dyrektor Grażyna Borkowska zapoznała nas pokrótce z historią szkoły, opisała nam jej złożoną strukturę oraz zarysowała najważniejsze plany na przyszłość.

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego wybrał do realizacji dwa cele:

 1. Nauczyciele stosują wybrane elementy oceniania kształtującego: cele w języku zrozumiałym dla ucznia, nacobezu i pytania kluczowe.
 2. Nauczyciele podejmują działania mające na celu większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

 

W pierwszej połowie dnia zobaczyliśmy lekcje z ocenianiem kształtującym. Lekcję historii na temat kultury baroku w Polsce poprowadził mgr Łukasz Razik. Na wychowaniu fizycznym mgr Anna Darowna pokazała techniki relaksacyjne, a biologicznych obserwacji mikroskopowych dotyczących plazmolizy komórek skórki cebuli uczyła uczniów i gości mgr Izabela Świerzowska-Seemann. Na matematyce bryły przestrzenne objaśniała mgr Iwona Kuberka. Język niemiecki poświęcono rozmowie o rodzinie, lekcję poprowadziła mgr Agnieszka Osuch, natomiast na zajęciach z chowu zwierząt zasad pielęgnacji i bezpiecznego obchodzenia się z końmi uczyła mgr Mariola Prais. Na lekcji technologii żywności w szkolnej piekarni goście obserwowali a uczennice produkowały pieczywo drobne metodą bezpośrednią pod kierunkiem mgr Danuty Rutkowskiej. Później wspaniałe wypieki degustowali wszyscy paneliści. Wreszcie na zajęciach poświęconych organizacji i ekonomice przedsiębiorstw uczniowie wzięli udział w grze symulacyjnej i przeżyli walne zgromadzenie akcjonariuszy, które miało zadecydować o fuzji dwóch firm. Te ciekawe zajęcia poprowadziła mgr Sylwia Skowrońska -Stańczyk. Na wszystkich lekcjach zastosowano elementy oceniania kształtującego.

 

Na podstawie obserwacji lekcji i w wyniku kontaktu z uczniami paneliści stwierdzili (to powtarzające się opinie):

 • Szkoła jest doskonale wyposażona, nowoczesna, cały czas się rozwija. Uczniowie chętnie do niej uczęszczają. Kadra na wysokim poziomie, świetnie przygotowana.
 • Wyposażenie sal i gabinetów godne pozazdroszczenia.
 • Bardzo pozytywnie oceniam relacje nauczyciel – uczeń.
 • Nauczyciele stosują wybrane elementy OK, lekcje prowadzone są w przyjaznej atmosferze, a uczniowie są bardzo zorganizowani.
 • Szkoła ma niepowtarzalną atmosferę.
 • Lekcje prowadzone są w sposób profesjonalny z uwzględnieniem najnowszych technik informatycznych. Szkoła inwestuje w nowoczesny sprzęt.
 • Doskonale zorganizowane pracownie przedmiotów zawodowych.
 • Szkoła jest przyjazna, rozwija i motywuje. Uczniowie chodzą do niej chętnie, aktywnie uczestniczą w zajęciach. Działają samodzielnie, podejmują działania z własnej inicjatywy.
 • Uczniowie bardzo otwarci, inteligentni, zdyscyplinowani. Widać było duże zaangażowanie uczniów podczas lekcji i w czasie całego panelu.
 • Szkoła jest otwarta na uczniów. Uczniowie są świadomi procesu nauczania i tego, że są za siebie odpowiedzialni. Wspólnie pracują na rzecz szkoły.
 • Młodzież identyfikuje się ze swoją szkołą.
 • Wysoka kultura osobista uczniów, szacunek do nauczycieli i przybyłych gości.
 • W szkole bardzo mocno zwraca się uwagę na indywidualne podejście do ucznia oraz na praktyczne zastosowanie OK.
 • Uczniowie są najlepszą wizytówką szkoły i potwierdzeniem sukcesu.

 

Po lekcjach zostaliśmy zaproszeni na spotkania z rodzicami, nauczycielami i uczniami.

 

Paneliści podkreślalim.in. następujące zalety pracy szkoły:

(po rozmowach z nauczycielami):

 • Nauczyciele korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Atmosfera sprzyja rozwojowi poprawnych, przyjaznych relacji między pracownikami szkoły a uczniami.
 • Nauczyciele współpracują ze sobą i dyrekcją bardzo dobrze.
 • Zaangażowani w swoją pracę nauczyciele. Widoczne dobre relacje między nauczycielami i dyrekcją.
 • Nauczyciele mają świetny kontakt z uczniami, widać dużo serdeczności i szacunku w kontaktach nauczyciel-uczeń, nauczyciel-dyrektor, nauczyciel – nauczyciel.
 • Nauczycieli łączy wspólny cel. (po spotkaniu z rodzicami):
 • Rodzice czują się odpowiedzialni za szkołę. Szkoła jest otwarta na rodziców.
 • Rodzice rzeczywiście zaangażowani w życie szkoły, doceniają pracę nauczycieli i dyrekcji. Są zadowoleni ze współpracy ze szkołą. Mają wielkie zaufanie do nauczycieli.
 • Bardzo rozważnie podchodzą do swojej roli w realizacji założonych przez szkołę celów.
 • Rodzice często są absolwentami tej szkoły. Po latach przyprowadzili tu swoje dzieci.

 

PANEL

W drugiej części dnia odbył się panel koleżeński. Po prezentacjach celów przez liderki zespołów zadaniowych, p. Alicję Wojcieszak i p. Agnieszkę Osuch, dyskutowaliśmy nad tym, co się udało, a co było trudne. Zainteresowanie wzbudziły działania dotyczące wdrażania oceniania kształtującego, a zwłaszcza lekcje otwarte, które w tej szkole systematycznie organizowane i prowadzone stały się doskonałym sposobem na wymianę doświadczeń i doskonalenie się nauczycieli. Podkreślano także walory współpracy między nauczycielami, która dzięki programowi SUS i wdrażanej procedurze podnoszenia jakości pracy szkoły zawsze zyskuje na wartości.

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi działaniami podjętymi przez nauczycieli i dyrekcję tej szkoły oraz dyskusji panelowej, nauczyciele goszczący w ZSRCKU za szczególnie korzystne dla tej placówki uznali:

 • współpracę z rodzicami na naprawdę szeroką skalę,
 • systematyczne stosowanie elementów OK,
 • indywidualne zaproszenia dla rodziców na wywiadówki,
 • szkolenia dla rodziców,
 • wzmacnianie kontaktu z rodzicami, szukanie różnych sposobów na wzmacnianie relacji szkoła-rodzic,
 • współpracę między nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,
 • przystąpienie do programu SUS daje wyraźnie szkole, a szczególnie uczniom, wiele korzyści: porządkuje wiedzę, sposób prowadzenia lekcji, rozwija współpracę z rodzicami, zacieśnia współpracę z nauczycielami,
 • OK ułatwia naukę uczniom, warto więc kontynuować ten sposób nauczania,
 • wprowadzenie OK,
 • współpracę z rodzicami oraz wspólne rozwiązywanie problemów w gronie nauczycieli.
 • lekcje otwarte,
 • konsekwencję w działaniu nauczycieli.

 

Paneliści poradzili też gospodarzom:

 • Należy iść dalej w tym kierunku.
 • Kontynuować realizację programu.
 • Wywiadówka internetowa – pozwoli na jeszcze lepszy kontakt nauczycieli z rodzicami.
 • Nie zrażać się trudnościami! Doskonalić procedury SUS.
 • Nie zmieniałabym niczego. Życzę powodzenia w kontynuacji działań.
 • Życzę sukcesów w dalszej pracy i wiele z niej satysfakcji.
 • Gratuluję!

 

Na koniec przyszło nam zadecydować o przyznaniu tytułu Szkoły uczącej się. To była szybka i łatwa decyzja Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w pełni zasłużył na ten tytuł.

 

W uzasadnieniu paneliści podkreślili m.in., że:

 • nauczyciele są wysokiej klasy profesjonalistami, a mimo to chcą i się doskonalą,
 • potrafią stawiać sobie ambitne cele i je realizować,
 • szkoła otwarta na uczniów, troszczy się o ich przyszłość w sposób godny naśladowania,
 • szkoła dba o swój rozwój,
 • nauczyciele, uczniowie, rodzice bardzo dbają o dobre imię swojej szkoły, tworzą klimat sprzyjający doskonaleniu się,
 • nauczyciele współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach, wspierają się wzajemnie, dzielą doświadczeniami,
 • szkoła potrafi planować i wcielać w życie te plany w sposób dobrze zorganizowany i służący podnoszeniu jakości jej pracy,
 • szkoła wyciąga wnioski z podjętych działań, uczy się jak być jeszcze lepszą,
 • szkoła pokazała, że potrafi pracować procedurą SUS.

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego na pewno jest SZKOŁĄ UCZĄCĄ SIĘ!

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej – zobacz >>

Prezentacja do pobrania – zobacz >>