Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych CKU w Marszewie

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2004.r Nr 256 poz. 2572 ze zm),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 97 poz 674 ze zm.),
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 83 poz. 526 ze zm.),
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1066 ze zm.),
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 18 kwietnia  2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.).

 

 1. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. To jeden z ogranów szkoły, którego najważniejszymi celami są:

 

 1. Reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej.
 2. Organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej.
 3. Współdziałanie z innymi organami szkoły.
 4. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły.
 5. Przestrzegania zapisów statutowych szkoły.
 6. Dbałość o przestrzeganie obowiązków i praw uczniów.
 7. Podejmowanie działań promujących samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy współżycia w grupie.
 8. Kształtowanie i rozwijanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników.
 9. Poszanowanie własności osobistej i szkolnej, dbałość o wizerunek szkoły.
 10. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowanie decyzji.

 

 

 

 1. PRAWA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Prawo do  przedstawiania  Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły ,w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia.
 2. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania ,jego treścią ,celami ,a  przede wszystkim – stawianymi wymaganiami.
 3. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania  oraz nagradzania i karania uczniów.
 4. Prawo da jawniej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 5. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcje Opiekuna Samorządu.
 6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań.
 7. Prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki  szkoły.
 8. Prawo do opiniowania powyższych  programów oraz statutu szkoły.
 9. Prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 10. Prawo do opiniowania  wyboru przez Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych  .

 

III.   ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opracowanie planu działania, regulaminu  SU.
 2.  Przedstawienie Dyrektorowi  szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów, ich wniosków opinii.
 3. Wybór sekcji SU, współudział w organizowaniu życia pozaszkolnego , pozalekcyjnego, np. koła zainteresowań,  sekcje  sportowe , działalność kulturalna, rozrywkowa, turystyczna.
 4. Kultywowanie tradycji szkoły, dbałość, o jej wizerunek w środowisku.
 5. Inicjowanie różnorodnych akcji,  happeningów, wspieranie działań szkoły w zakresie prac na rzecz szkoły i środowiska .
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 7.  Typowanie uczniów dla uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów oraz kar za niewłaściwe zachowania, rozstrzyganie sporów między uczniami.
 8. Organizowanie akcji charytatywnych.
 9. Dysponowanie funduszami SU.
 10. Informowanie społeczności szkolnej o działalności SU.
 11. Uaktualnianie na bieżąco strony internetowej zakładki Samorząd Ucznowski.

 

 

IV.ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
 2. W skład Rad Samorządów Klasowych wchodzą:
  • przewodniczący Rady Klasowej,
  • zastępca przewodniczącego Rady Klasowej,
  • skarbnik Rady Klasowej
  • sekretarz Rady Klasowe
 3. Wybory do Rad Klasowych w głosowaniu jawnym odbywają się do 30 września każdego roku
 4. Wybory do Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego następują w głosowaniu tajnym całej społeczności uczniowskiej do 21 marca – Dzień Samorządu Uczniowskiego.
 5. W skład Rady Szkolnej Samorządu wchodzą : przewodniczący , zastępca, skarbnik, sekretarz oraz  przewodniczący ustalonych sekcji ok. 3-4 osoby
 6. W skład  Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą również przewodniczący Rad  Klasowych SU.
 7.   Rada Szkolnego Samorządu Uczniowskiego jest wybierana zgodnie z procedurami wyborów.
 8. W Szkolnym Samorządzie Uczniowskim działają sekcje kulturalno-rozrywkowa, sportowa, medialna.
 9. Kadencja SU trwa dwa lata.
 10. Nad działalnością Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun SU.
 11. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna Szklonego Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego członków.
 12. Samorząd prowadzi dokumentację.
 13. Dokumentację nadzoruje Opiekun SU.
 14. Regulamin SU jest uchwalany większością głosów na posiedzeniu SU i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.
 15. Spotkania SU odbywają się raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej .

 

V.  FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które będą służyły do finansowania działalności SU.
 2. Dysponentem funduszy jest Rada SU w porozumieniu z opiekunem.
 3. Fundusz jest tworzony:
  • ze składek Samorządów Klasowych  i klas.
  • ze środków przekazywanych przez Rade Rodziców, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne

 

VI. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w działalności Samorządu, w szczególności w
przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2. Zapoznanie SU ze statutem szkoły i innymi regulaminami obowiązujacych uczniów.

3. Informowanie Radu SU o zmianach w prawie wewnątrzszkolnym, w szczególności w WSO,
statucie i innych.

4. Zapewnianie warunków do prowadzenia SU.

5. Przyjmowanie opinii, sądów, wniosków SU, podejmowanie merytorycznej dyskusji, zapraszanie
przedstawicieli SU do udziały w posiedzeniach  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

6. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

7. Zapewnianie koordynacji działalności SU z  innymi organami szkoły i organizacjami.

8. Dyrektor ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli
są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi  szkoły.

 

VII.OPIEKUN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

Do obowiązków Opiekuna SU  należy:

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają
udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły.

2. Koordynowanie pracy SU.

3. Czuwanie nad gospodarka finansową SU.

4. Inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności, opartej na współdzieleniu i
współpracy.

5. Informowanie Rady SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

6. Motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z SU.

7. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.

8. Kadencja Opiekuna SU trwa dwa lata.

9. Wyboru Opiekuna SU dokonuje społeczności uczniowska, zgodnie z ustawiona ordynacja.

 

 VIII. ORDYNACJA WYBORCZA

1. Wybory do Rady SU są tajne i odbywają się w pierwszym tygodniu marca.

2. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie.

3. Do Rady SU kandydują uczniowie wytypowanie wcześniej przez klasy (zgłoszenia do20 lutego)

4. Kandydata SU powinny  cechować : śmiałość, otwartość poczucie humoru,  kreatywność,
umiejętność podejmowania decyzji i negocjowania , chęć pomagania innym, pomysłowość,
umiejętność pracowania w grupie, co najmniej dobra ocena z zachowania, pozytywne oceny w
nauce, bezinteresowność, życzliwość, optymizm.

5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci na
ulotkach w formacie A4 przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o  sobie oraz pomysły na
swoją działalność w Samorządzie.

6. Kampania kończy się na dwa dni poprzedzające wybory.

7. Kandydatami na Opiekuna SU są wszyscy nauczyciele

8. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z przedstawicieli najstarszych klas i
obecnego opiekuna.

9. Do zadań komisji wyborczej należy: zweryfikowanie   prawidłowości zgłaszania kandydatów,
przeprowadzenie tajnego głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania,  sporządzenie
protokołu głosowania oraz ogłoszenie wyników w dniu następnym po wyborach .

10. Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na opiekuna SU, trzech głosów na uczniów
do Rady SU .

11. Jeśli komisja wyborcza ustali inaczej zasady głosowania, wówczas głosowanie będzie miało
inny, ustalony przez komisje przebieg.

12. W skład Rady wchodzą cztery osoby z największą liczba głosów.

13. Przewodniczącym sekcji zostają osoby które uzyskały najwięcej głosów.

14. Opiekunem SU zostaje nauczyciel,  który uzyskał największa liczbę głosów.