Informacja dot. stypendium

0
446

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym 2016/2017 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich z uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1.    uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2.    zameldowane są na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego,

3.    w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,

4.    uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż:

a)   4,21 (uczniowie)

b)   4,01 (słuchacze i studenci)

5.    znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740 zł netto,

6.    złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 roku.

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami uczniowie składają w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3) w terminie do 25 września 2016 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski osób zameldowanych na stałe w powiecie pleszewskim.

Osoby zameldowane poza powiatem pleszewskim składają wnioski o przyznanie stypendium na terenie powiatu, zgodnie z miejscem zameldowania.

Wszystkie informacje dostępne są  na stronie: www.powiatpleszewski.pl

Informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, tel. 62 7429615.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here